Monday, May 23, 2011

Nicolae Ceausescu 23 august

Zilele acestui miez fierbinte de vară a anului 1987, bogat în evenimente politice importante din viaţa partidului şi statului nostru, au găsit întregul nostru popor într-o strînsă şi indestructibilă unitate în jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, întreaga noastră naţiune fiind amplu mobilizată în înfăptuirea cu succes a măreţelor obiective stabilite de Congresul al XIX-lea al Partidului Comunist Român, a Programului de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism.

Împlinirea a 22 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd, printr-o magistrală opţiune patriotică a tuturor comuniştilor, a întregului popor, a fost ales în fruntea partidului tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU — marele erou şi ctitor al României de astăzi — a constituit un moment de importanţă excepţională în viaţa partidului, a întregii noastre naţiuni, marcînd o etapă nouă in dezvoltarea societăţii româneşti spre trepte tot mai înalte de progres şi civilizaţie. Aniversarea acestui strălucit eveniment a avut loc sub semnul uriaşelor transformări pe care le-a cunoscut întreaga societate în aceşti ani şi în atmosfera de puternică angajare a comuniştilor, a tuturor oamenilor muncii pentru a da viaţă hotârîrilor de mare însemnătate adoptate de înaltele foruri de partid şi de stat, ale democraţiei muncitoreşti, revoluţionare.

nicolae ceausescu
Nicolae Ceuşescu


Tot ce s-a realizat în aceste decenii de edificare a societăţii socialiste în ţara noastră este organic legat de activitatea multilaterală desfăşurată de întregul nostru popor, de rolul hotărîtor al secretarului general al partidului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, nu numai în elaborarea strategiei de dezvoltare economico-socială a României, ci şi în transpunerea în viaţă a acestei strategii. În această mare deschidere spre cunoaştere şi progres a României de astăzi, un rol de frunte l-au avut dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei şi tehnicii româneşti, a cercetării ştiinţifice şi tehnologice proprii, ridicarea acestora la rang de politică de stat şi transformarea lor într-o veritabilă forţă de producţie, toate acestea datorită contribuţiei de înaltă valoare a tovarăşei academician doctor inginer ELENA CEAUŞESCU, eminent om politic şi savant de renume mondial, care, în fruntea Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învâţămîntului, a Comitetului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, a îndrumat şi orientat cercetarea ştiinţifică româneasca spre acele domenii de interes vital pentru economia noastră, în conconcordanţă cu politica partidului şi statului nostru.

Evenimentul în perspectiva căruia se desfăşoară ample activităţi in plan economic şi social este, aşa cum se ştie, Conferinţa Naţională a Partidului, care va analiza şi adopta hotărîri de cea mai mare importanţă pentru dezvoltarea economico-socială a ţării, pentru perfecţionarea continuă a întregii noastre societăţi şi pentru în-făptuirea programelor stabilite de partid în diferite domenii.

Din perspectiva Conferinţei Naţionale a Partidului, principalele momente politice din viaţa poporului nostru sînt: Congresul educaţiei politice şi culturii socialiste, aniversarea revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialista; ne pregătim, de asemenea, să întîmpinăm cea de-a 40-a aniversare a proclamării Republicii. Toate aceste evenimente vor prilejui organizarea a numeroase acţiuni politico-ideologice şi cultural-educative ce vor evidenţia stadiul actual şi de perspectivă al formării omului nou, constructor conştient şi devotat al socialismului şi comunismului, vor pune mai puternic în lumină bogatele şi glorioasele tradiţii de luptă ale Partidului Comunist Român şi ale poporului nostru, însemnătatea istorică a Zilei de 23 August, profundele transformări revoluţionare petrecute în ultimii 43 de ani şi îndeosebi în perioada de măreţe înfăptuiri inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Fără îndoială, aceste manifestări vor determina o şi mai puternică angajare a maselor la înfăptuirea obiectivelor şi sarcinilor de dezvoltare economico-socială pe acest an şi pe întregul cincinal 1986—1990, marcînd o etapă nouă, superioară, în afirmarea umanismului revoluţionar, în creşterea rolului şi resresponsabilităţii întregului popor la făurirea prezentului socialist şi viitorului comunist al naţiunii noastre.

Tineretul patriei noastre, educat şi format la marea şcoală a muncii pentru ţară, animat de dorinţa sinceră de a fi, mereu în primele rînduri, de a-şi consacra puternicul lui romantism revoluţionar, întreaga pasiune şi pricepere, va răspunde „prezent" în marea bătălie pentru realizarea celor mai grandioase obiective ce au stat vreodată în faţa României.

Prezenţă permanentă în viaţa social-politică a patriei noastre, tînăra generaţie, organizaţia sa revoluţionară, urmînd îndemnul partidului, al secretarului său general, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, nu vor precupeţi nici un efort pentru a-şi onora prin muncă statutul de demnitate şi împlinire profesională conferit de societatea noastră, pentru a răspunde cu cinste încrederii şl responsabilităţilor sporite, conferite de partid şi popor.

În imediata apropiere a măreţelor evenimente din viaţa partidului şi poporului nostru, toţi tinerii — români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi —, strîns uniţi în jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, sînt deplin hotărîţi să traducă în viaţă în mod exemplar orientările şi indicaţiile tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, să îndeplinească fără şovăire istoricele hotărîri ce vor fi adoptate la viitoarele forumuri ale democraţiei noastre muncitoreşti, revoluţionare, cu îndreptăţită credinţă că numai astfel îşi pot asigura un viitor liber şi fericit, pe măsura idealurilor pentru care s-au jertfit înaintaşii noştri.

Gheorghe Badea

(articol din Ştiinţă şi Tehnică, nr.8, 1987)

2 comments:

simf said...

oare ce-o fi facand acum acest badea? o mai trai? si daca da, oare cum?

lucian g. said...

Simona, nu ştiu ce-o mai fi cu Badea. Poate nici nu mai contează acum... Oricum, m-am uitat pe nişte numere vechi ale revistei Ştiinţă şi tehnică ca să le compar cu revista de acum - de sub patronajul lui Patriciu. Spre surprinderea mea, revistele vechi de pe vremea lui Ceuşescu sînt cu muuult mai bune decît varianta nouă. Adică, aveau informaţii consistente şi în ele publicau doctori, ingineri, academicieni.. Revista de azi e apă de ploaie, la fel ca şi Discovery Channel..

Post a Comment